WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Varningsskyltar - AFS

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter: AFS 2008:13, samt tillägg AFS 2014:40
Arbetsplatsens utformning, AFS 1997:11 Varselmärkning och varselsignalering
på arbetsplatser, FS 1994:48 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar.
Lagen om skydd mot olyckor kapitel 2 § 2. BFS 1993:57-2002:19 avsnitt 5:3
Utrymning vid brand.

Brandfara
Brandfarlig vätska
Brandfarlig vara
Mycket brandfarligt
Oxiderande ämnen
Sprängning pågår
Explosionsrisk
Sprängning, med signalanvisningar
SPRÄNGNING – Stäng av radiosändare
Brandfara
Brandfarlig vätska
Brandfarlig vara
Mycket brandfarligt
Maxlast xx kg
Maxlast xx ton
Giftigt
FRÄTANDE SYRA – Använd skyddsutrustning
Strålningsrisk
Radioaktivt
RÖNTGENUTRUSTNING – Följ strålskyddsföreskrifterna
Giftigt
Fara för KOLOXIDFÖRGIFTNING
Skjutning med bultpistol pågår
Hala golv
Risk för halka i denna lokal
VARNING för hängande last
Varning för travers
Radiostyrd kran
OBS! Trappsteg
Fallande föremål
Takarbete pågår
Porten är fjärrmanövrerad
Bevakning med hund
Maskinen fjärrmanövreras
Gå ej under port i rörelse
Gasbehållare föres i säkerhet vid brandfara
Gasolflaskor föres i säkerhet vid brandfara
GAS Iakttag försiktighet
GASOL Iakttag försiktighet
LIVSFARLIG GAS
LASERSTRÅLNING Iakttag gällande skyddsföreskrifter
Trucktrafik
Backande maskiner
Arbetsgrop
Varning för klämrisk
Rivningsarbete pågår
Skjutning pågår
Risk för RAS
Bryt och lås före rengöring och reparation
Hissen får ej användas vid brand
SCHAKT
Riskavfall
Miljöfarligt avfall
Provning pågår
EX – För arbetsrutiner och material se ……….
Ej drickbart vatten – HÄLSOVÅDLIGT
Person- och materialhiss, xx vikt och personer
Materialhiss – Max last xx kg
Heta ytor
Hög avsats - Fallrisk
Varning för HINDER
Varning - Lastning i hiss
Joniserande strålning
Varning! Risk för snöras och istappar
Varning! Risk för snöras och istappar
Varning! Risk för snöras och istappar,d.s. golvställ
Varningsskylt ”VÄTT GOLV”, d.s. golvställ
Batterirum
Batterirum med skyddsinfo
Laddningsplats
Laddningsplats med skyddsinfo
Laddningsrum
Laddningsrum med skyddsinfo
Varningstriangel med valfri text och symbol enl 214051-214099
Varningstriangel med symbol enl 214051-214099