WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Så skyltar du rätt

Skylta rätt
Några råd till den som ansvarar för varselskyltningen på arbetsplatsen:
• Varna för risker!
• Förbjud beteenden som kan orsaka skada!
• Påbjud personlig skyddsutrustning när sådan behövs!
• Skylta måttligt!
• Informera och utbilda berörda kontinuerligt!
Skylta där riskerna är störst.
Ta bort skyltar som inte fyller någon funktion.
Var särskilt noga med att ta bort gamla skyltar. Exempelvis kan gamla skyltar
om gastuber hindra brandkåren från att gå in och släcka en brand.

Att tänka på
Kontrollera att det finns tavlor som visar utrymningsvägar. Se till att skyltar om nödutrymning finns.
Det ska finnas minst två av varandra oberoende utgångar. De bör leda ut i det fria eller till ett säkert
område. Dörrar ska gå utåt och får inte gå i lås av sig själva. I mörka utrymmen ska skylten vara belyst. Olika trafikslag ska hållas isär. Transportvägar bör märkas ut med heldragna begränsningslinjer. Varna för trappsteg och nivåskillnader i korridorer. Belys om möjligt! I trappor: markera gärna särskilt det första och det sista trappsteget.Kajkanter, kajbryggor och lyftbord ska märkas så att man ser var kanterna tar slut. Brandsläckare ska vara väl markerad och kontrolleras regelbundet.

Maskiner
CE-märkta maskiner ska vara skyltade för de risker som finns med maskinen. Det ska också finnas skyltar som påbjuder personlig skyddsutrustning - t.ex. hörselskydd - om tillverkaren tycker det är nödvändigt.

Läs mer
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 2008:13 Arbetsplatsens utformning, AFS 1997:11 Varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser, FS 1994:48 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar, Lagen om skydd mot olyckor kapitel 2 § 2. BFS 1993:57-2002:19 avsnitt 5:3 Utrymning vid brand.